Amines, polyethylenepoly-; HEAVY POLYAMINE X; HEAVY POLYAMINE XE; HEPA S-140; higher ethylene polyamines (HEPA); polyethylenepolyamines (PEPA)