Trichlormethan; Chloretherid; Methenylchlorür; Methinchlorid