BDO; Butan-1,3-diol; 1,3-Butylenglycol, 1,3-Butandiol; 1,3-BG; Haisugarcane BG; Haisugarcane BG-R; Naturo BG