BTG; Triethylenglykolmonobutylether; Butoxytriglycol; butyltriethylene glycol; butyltriglycol ether; TEGBE; Triethylene glycol butyl ether; Triethylene glycol monobutyl ether